Sluipwijk: belastingkohieren 1662-1744

Sluipwijk: belastingkohieren 1662-1744

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: R009
Archiefvormer: Schoutambacht Sluipwijk
Inventarisnummer: 19-21

19-21. Rekeningen, gedaan door schout en schepenen, representerende de ambachtsbewaarders; tot 1806 met kohieren, in de vorm van kerven en steken, omgeslagen over personen c.q. huizen, 1662-1744.
N.B. De rekeningen lopen tot 1811.

19. 1662-1672;
20. 1674-1716;
21. 1717-1744.

Deze index betreft de personen, die in de kohieren van de omslag van de dorpslasten van Sluipwijk over de periode 1662-1744 worden vermeld. Deze kohieren behoren bij de dorpsrekeningen over die jaren. In deze kohieren werd door middel van een op kerven en steken gebaseerd registratiesysteem vermeld hoeveel de eigenaars of bewoners van huizen in Sluipwijk jaarlijks moesten bijdragen in het negatieve saldo van de dorpsrekening.

In de eerste kolom staan de namen van de vermelde personen vermeld. Het is niet altijd duidelijk of de persoon die betaalde ook degene was die het betreffende huis bewoonde. Soms staat er een duidelijke vermelding bij, dat de pachter of huurder het bedrag betaalde of is uit aanduiding van de woonplaats van de eigenaar te begrijpen, dat hij het huis niet bewoonde. Indien duidelijk is dat een vermelde persoon pachter of huurder was, dan is er een verwijzing vervaardigd van de eigenaar naar de pachter of huurder (die meestal betaalde).

In de tweede kolom staat vermeld wanneer de betrokken persoon in een bepaalde buurt beschreven is. Een aantal kohieren ontbreekt, nl. die van de jaren 1673, 1683, 1685, 1689 en 1705-1707. Als bleek dat personen in de jaren vlak voor en vlak na een ontbrekend jaar in dezelfde buurt vermeld stonden, dan is aangenomen, dat zij ook in het ontbrekende jaar op die plaats woonden. Incidenteel wordt een persoon gedurende een bepaald jaar niet vermeld (door vergeetachtigheid van de gaarder of om andere redenen); is die persoon in het jaar vlak ervoor en vlak erna wel beschreven, dan wordt er eveneens van uitgegaan dat hij of zij in het niet vermelde jaar wel woonachtig was in de betrokken buurt.

De derde kolom geeft aan in welke buurt van het ambacht Sluipwijk de betrokken personen woonachtig waren. De Reewal is tegenwoordig de Twaalfmorgen. Dit overzicht is in 1995-1996 vervaardigd door F.J.P. Kiesel te Woerden.