Algemene informatie

Algemene informatie

Studiezaalreglement

In de studiezaal van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) gelden de volgende huisregels:

1. Jassen en tassen

U dient gebruik te maken van onze kluisjes en kapstok voor het plaatsen van uw jas en tas(sen).
U mag alleen dingen gebruiken op de studiezaal die u nodig heeft voor uw onderzoek (laptop, pen/potlood, papier, telefoon, enzovoort).

2. Aanmelden

Als u voor het eerst de studiezaal bezoekt, wordt u verzocht een bezoekerskaart in te vullen. Bij volgende bezoeken in hetzelfde kalenderjaar kunt u volstaan met het melden van uw naam. Bij het weigeren van het invullen van een bezoekerskaart, of aanmelden, wordt u de dienstverlening door en toegang tot het RHC ontzegd.

3. Eten en drinken

Op de studiezaal mag niet gegeten en gedronken worden (ook geen water).
Koffie en thee is gratis te verkrijgen bij de receptie en in het restaurant van het gemeentehuis. In het restaurant kunt u uw meegebrachte eten nuttigen of iets te eten kopen.

4. Stilte

Graag verzoeken wij u om zo min mogelijk te praten en, waar nodig, dat op zachte toon te doen.
Bellen is niet toegestaan.

5. Archiefstukken

Archiefstukken mogen niet beschadigd worden.
Het is bezoekers daarnaast verboden de studiezaal met archiefstukken te verlaten.
U krijgt maximaal vijf stukken (inventarisnummers) per keer in te zien.
U kunt uiterlijk tot 16.15 stukken aanvragen.
Alle stukken dienen uiterlijk om 16.25 te worden ingeleverd.

6. Beperkingen aangaande inzage

Het is mogelijk dat bepaalde archiefstukken en afbeeldingen niet beschikbaar worden gesteld vanwege inbewaringgevingsovereenkomsten, de Archiefwet of privacywetgeving. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt ervoor dat er een groter aantal archiefstukken zijn uitgezonderd van openbaarheid. Dit is nog niet in ons archievenoverzicht verwerkt. Conform de AVG, is informatie van (mogelijk) nog in leven zijnde personen afgeschermd en niet toegankelijk.
De registers die op microfiches staan worden in principe niet meer in origineel beschikbaar gesteld. Hetzelfde geldt voor de documenten die in fotokopie op de studiezaal beschikbaar zijn en gescande stukken van groot formaat (zoals landkaarten die op de website staan).
Archiefstukken die in slechte materiële staat verkeren worden niet beschikbaar gesteld. Alle onduidelijke gevallen zijn ter beoordeling van de medewerker van het RHC.

7. Beperkingen aangaande kopieën/scans

Als de materiële staat en de omvang van de stukken dat toelaat kunnen fotokopieën of scans worden gemaakt. Dit is ter beoordeling van de medewerker van het RHC.
Bouwtekeningen worden alleen als geheel gekopieerd/gescand.
Uit de indexen en klappers, die op de studiezaal staan, worden geen kopieën/scans gemaakt of verstrekt. Dit geldt ook voor de krantenbank of de Kadaster Archiefviewer.
U kunt uiterlijk tot 16.15 kopieën/scans aanvragen.

Het is bezoekers niet toegestaan zelf kopieën/scans te maken.
Het met eigen apparatuur zelf reproduceren van afbeeldingen uit de fotocollectie of indexen is niet toegestaan. Hieronder valt onder meer auteursrechtelijk en door privacywetgeving beschermde foto’s.
Het is toegestaan om zelf foto’s van archiefbescheiden te maken, mits er geen gebruik gemaakt wordt van flitslicht en uw apparaat geen hinderend geluid maakt. Onder geen beding mag u foto’s maken van stukken die niet openbaar zijn.
Afbeelding uit de beeldbank die (thuis) afgeschermd zijn worden onder bepaalde voorwaarden verstrekt. Doe hiervoor navraag bij de medewerker van het RHC.