Reeuwijk: notariële akten 1744-1810

Reeuwijk: notariële akten 1744-1810

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: R066
Archiefvormer: Notarissen te Reeuwijk
Inventarisnummers: 6956-6964

Notaris Daniel van Beke, residerend te Reeuwijk

6956-6961. Protocollen, 1744-1764.

6956. 1744-1748;
6957. 1748-1751;
6958. 1751-1754;
6959. 1754-1756;
6960. 1757-1761;
6961. 1761-1764.

Notaris Cornelis Beyerman, residerend te Middelburg (ZH)

6961a. Protocol, 1782-1788.

Notaris Willem Brack, residerend te Reeuwijk

6962-6964. Protocollen, 1800-1810.

6962. 1800-1804;
6963. 1805-1808;
6964. 1809-1810.

De index op de persoonsnamen in het notariële archief van Reeuwijk betreft de perioden 1744-1764, 1782-1788 en 1800-1810. Hierbij dient te worden aangetekend dat dit het gehele notariële archief van Reeuwijk is, dat dus in 1810 eindigt.
In deze index wordt ook de hoedanigheid vermeld waarin de gevonden persoon in de akte optreedt. Daarnaast worden – indien bekend – het beroep en woonplaats van betrokkene vermeld. De volgende hoedanigheden komen voor:

 
– Attestant: Legt een verklaring af.
– Belending:  Bezit onroerend goed naast anderen.
– Borgsteller: Stelt zich borg voor de betaling van een geldsom.
– Bloedverwant: Wordt als familielid vermeld.
– Erfgenaam: Erft of wordt tot erfgenaam benoemd.
– Erflater: Persoon die bij overlijden een erfenis nalaat.
– Executeur- testamentair       
– Geborgde: Iemand voor wie een ander zich borg stelt.
– Getuige  
– Geldgever: Leent geld aan een ander zonder hypotheekstelling.
– Geldnemer: Leent geld van een ander zonder hypotheekstelling.
– Gemachtigde: Treedt namens een ander op.
– Huurder  
– Huwelijkspartner  
– Hypotheekgever: Leent geld van iemand en stelt daarvoor een onroerend goed hypotheek; dit is dus géén geldgever.
– Hypotheeknemer: Leent geld aan een ander en krijgt daarvoor een onroerend goed hypotheek; dit is dus géén geldnemer.
– Koper  
– Machtiger: Machtigt een ander om namens hem op te treden.
– Testateur: Maakt zijn testament.
– Verhuurder  
– Verkoper  
– Voogd: Treed op als voogd over minderjarigen of wordt als zodanig benoemd.
– Voogdijsteller: Benoemt een ander als voogd over minderjarigen.