Montfoort: notariële akten 1617-1822, 1876-1905

Montfoort: notariële akten 1617-1822, 1876-1905

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: M023
Archiefvormer: Notarissen te Montfoort
Inventarisnummers: 1445-1456, 1459-1464, 1467-1469, 1471-1484, 1536-1557

Notaris Jan van Cortenes

1445. Protocol van huwelijkse voorwaarden, 1617-1655.

1446. Formulierboeken, ca 1640.

Notaris Georgius van Cortenes

1447-1448. Protokollen, 1643-1695.

Notaris Abraham van Zoelen

1449-1451. Minuten, 1692-1723.

Notaris Nicolaas van de Poll

1452. Minuten, 1716-1721.

Notaris Dirk Swartendijk

1453-1456. Minuten, 1716-1743.

Notaris Nicolaas Foreest

1459-1460. Minuten, 1724-1732.

Notaris Carel van Hees

1461. Minuten, 1767-1783.

Notaris Quirinus Havick

1462-1464. Minuten, met indices, 1785-1793.

Notaris Adriaan van Haeften

1467-1469. Minuten, met indices, 1794-1809.

Notaris Willem Grootveldt

1471-1483. Minuten, 1801-1822, met indices, 1805, 1808-1811.

1484. Koopvoorwaarden, 1805-1810.

Notaris Wilhelmus de Gelder

1536-1557. Minuten, 1876-1895.


Beheersnummer: M023a
Archiefvormer: Notarissen te Montfoort
Inventarisnummers: 1-13

Notaris Wilhelmus de Gelder

1. Minuten, 1896.

Notaris Gualterus Alberts de Gelder

2-13. Minuten, 1896-1905.

De index op de persoonsnamen in het notariële archief van Montfoort betreft de periode 1617-1822. Het betreffen koop- en pachtcontracten, testamenten en boedelinventarissen, huwelijkse voorwaarden, verklaringen enzovoorts. Dergelijke stukken kan men overigens ook aantreffen in het archief van het (stads)gerecht.

Bij het zoeken in de index moet rekening gehouden worden met de verschillende schrijfwijze van namen. De namen zijn letterlijk uit de akten overgenomen, waardoor er van eenzelfde familienaam meerdere varianten voorkomen. Helaas zijn niet altijd alle namen uit een akte in de index overgenomen en is bij de oudere protcollen volstaan met het vermelden van de belangrijkste personen. Het vermelde “aktenummer” kan in werkelijkheid ook een folionummer betreffen, afhankelijk van de wijze waarop de desbetreffende notaris zijn akten archiveerde.

In deze index wordt ook de hoedanigheid vermeld waarin de gevonden persoon in de akte optreedt. Daarnaast worden – indien bekend – het beroep en woonplaats van betrokkene vermeld. De volgende hoedanigheden komen voor:

 
– Attestant: Legt een verklaring af.
– Belending: Bezit onroerend goed naast anderen.
– Borgsteller: Stelt zich borg voor de betaling van een geldsom.
– Bloedverwant: Wordt als familielid vermeld.
– Erfgenaam: Erft of wordt tot erfgenaam benoemd.
– Erflater: Persoon die bij overlijden een erfenis nalaat.
– Executeur- testamentair
– Geborgde: Iemand voor wie een ander zich borg stelt.
– Getuige
– Geldgever: Leent geld aan een ander zonder hypotheekstelling.
– Geldnemer: Leent geld van een ander zonder hypotheekstelling.
– Gemachtigde: Treedt namens een ander op.
– Huurder
– Huwelijkspartner
– Hypotheekgever: Leent geld van iemand en stelt daarvoor een onroerend goed hypotheek; dit is dus géén geldgever.
– Hypotheeknemer: Leent geld aan een ander en krijgt daarvoor een onroerend goed hypotheek; dit is dus géén geldnemer.
– Koper
– Machtiger: Machtigt een ander om namens hem op te treden.
– Testateur: Maakt zijn testament.
– Verhuurder
– Verkoper
– Voogd: Treed op als voogd over minderjarigen of wordt als zodanig benoemd.
– Voogdijsteller: Benoemt een ander als voogd over minderjarigen.