< Naar overzicht
19 juni 2009

Archiefinventaris Bodegraven 1530-1813

Het RHC heeft een nieuwe inventaris het licht doen zien: Inventaris van het archief van het dorpsbestuur van Bodegraven, (1530-1560)-1813. Hierin is het archief beschreven van het schoutambacht Bodegraven, dat het gelijknamige dorp omvatte alsmede een vijftal polders rond Bodegraven. Hoewel de grote dorpsbrand van 1870 een groot deel van het archief van Bodegraven verwoestte, is het hier beschreven oudste deel van het archief zeker wat betreft de jaren 1675-1813 vrij compleet bewaard gebleven. De inventaris is voorzien van een inleiding en een namenlijst van de schouten en secretarissen.

Het archief is belangrijk voor de geschiedschrijving van Bodegraven en omgeving. Wie de inventaris doorbladert ziet tal van onderwerpen de revue passeren: stukken over het bestuur en de ambachtsheerlijkheid, belastingen, de marktveren, de vroedvrouw, verzorging van Franse soldaten en het preken door de plaatselijk predikant. In de inventaris is tevens het oudrechterlijke archief (inclusief dat van de weeskamer) opgenomen. De inventaris geeft daarmee een compleet beeld van het archief dat door de dorpsbestuurders is gevormd.

Op de website is de inventaris van het Schoutambacht Bodegraven te raadplegen via het archievenoverzicht.