Nieuws

Restauratie oud-rechterlijke en notariële archieven Oudewater

De hierna volgende archiefbescheiden, behorend tot de oud-rechterlijke en notariële archieven van de gemeente Oudewater zijn op 8 februari 2010 ter restauratie overgedragen aan het Restauratie-Atelier Helmond BV.

In verband met de restauratie-werkzaamheden zijn de nagenoemde inventarisnummers tijdelijk niet te raadplegen.

Overhandiging inventarissen van de gerechten onder Linschoten

26-01-2010_2mfrt.jpg

Op dinsdag 26 januari nam burgemeester Jansen van de Gemeente Montfoort het eerste exemplaar in ontvangst van de Inventarissen van de archieven van de gerechten onder Linschoten, 1560-1813. Streekarchivaris Rob Alkemade overhandigde hem deze toegang op het oud archief van Linschoten in het Oude Stadhuis van Montfoort.

De inventarissen beschrijven de archieven van de gerechten Linschoten en Mastwijk, Achthoven, Cattenbroek en de Uiterdijken van Mastwijk, Heeswijk, Polanen, Schagen en Den Eng, De Beide Vlooswijken en Wulverhorst, Kromwijk en Linschoter Haar. Deze opsomming tekent hoe verbrokkeld het plaatselijke bestuur onder Linschoten tot de Franse tijd was. Na 1813 gingen de genoemde gerechten over in een drietal gemeenten: Linschoten, Achthoven en Wulverhorst.

De inventarisatie van de archieven werd verricht door J.G.J. van Booma, die tijdelijk bij het RHC werkzaam was. Voor de eigenlijke uitreiking van de inventaris gaf  Van Booma een uiteenzetting van de vele taken die de schout van Linschoten had. Zijn bemoeienis met belastingzaken, het onderwijs, burenruzies, armenzorg, voogdijzaken, de openbare orde en veiligheid enz. kreeg in het archief zijn neerslag. Voor de geschiedschrijving van Linschoten is de inventaris dan ook een belangrijk instrument, te meer omdat er een zeer uitgebreide inleiding in staat met naamlijsten van de schouten van de verschillende gerechten door de eeuwen heen.

Voor de doorgewinterde archiefonderzoekers zij vermeld dat het zogenaamde oud-rechterlijke archief in de inventarissen her-beschreven is. Een concordans verklaart de vernummeringen die in de archieven hebben plaatsgevonden. De nieuwe inventaris komt later dit jaar op de website beschikbaar. De toegangen die nu van de gerechten onder Linschoten op de site staan, zijn al wel goed bruikbaar om archiefonderzoek voor te bereiden. Zij hanteren de nummering zoals die nu geldt.

28-01-2010 ` (met dank aan Gemeente Montfoort voor de foto)

NIEUW: Waterschapsbestuurders op de website

 

gemaal_kamerik.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bestuursleden van Kamerik-Teijlingen bij de opening van de schutsluis in Kamerik in 1911)

Het RHC heeft meer dan 1100 waterschapsbestuurders in kaart gebracht en op deze website gezet. De bestuursleden waren werkzaam bij het Groot-Waterschap van Woerden en het Waterschap Bijleveld (onder Harmelen) en alle inliggende waterschappen en polders. Veel van de bestuurders waren zelf boer en direct belanghebbende. Dit gold niet voor de schout en evenmin voor de bestuursleden die op het pluche van de overkoepelende waterschappen zaten. Sommige schouten grossierden in bestuursfuncties bij waterschappen. Burgemeester A. van Loon van Kamerik behoorde met 22 bijbaantjes bij waterschappen tot de koplopers.

De databank is op deze site ondergebracht bij "Streekgenoten". Wij hopen dat u als bezoeker van onze site zelf informatie wilt toevoegen bij de Streekgenoten. De waterschapsbestuurders die nu op de site zijn gezet zijn in functie gekomen na de reglementering van de waterschappen rond 1860 en tot de opheffing van de inliggende polders rond 1975. In de loop van 2010 zal worden gestart met het onderzoek naar de waterschapsbestuurders in de Lopikerwaard.

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden juicht dit project van harte toe. Hoogheemraad Jan Reerink zegt hierover: "Als portefeuillehouder Cultuurhistorie van het waterschap ondersteun ik graag dit initiatief van het RHC. Hiermee komt de geschiedenis van onze voorgangers in de waterschapsbesturen opeens heel dichtbij. Maar andersom komt men, op zoek naar de voorouders, oog in oog te staan met de wondere wereld van schouten, dijkgraven, hoogheemraden en kameraars. Ik wil dan ook iedereen oproepen, de databank Streekgenoten aan te vullen en uit te breiden. Tenslotte, wie het heden wil begrijpen, moet zijn geschiedenis kennen. Met het aanvullen van deze databank leveren we een bijdrage aan het toegankelijk maken van de geschiedenis voor iedereen." 

Geschiedenisboek over het Groot-Waterschap van Woerden

Op 27 november 2009 werd in het Kasteel van Woerden een boek gepresenteerd over de geschiedenis van het Groot-Waterschap van Woerden. Het Groot-Waterschap werd in 1322 opgericht. In 1995 ging het op in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Bij de fusie werd afgesproken de geschiedenis te boek te stellen. Met het boek "Grenswater", geschreven door Jan van Es, is deze belofte - eindelijk - ingelost.

Het boek telt 272 pagina's en is rijk geillustreerd. Aan bod komen onderwerpen als het ontstaan van het waterschap, de bemaling met molens en gemalen door (tot 1975) de inliggende polders en waterschappen en de bestuurlijke geschiedenis. Achterin het boek wordt een overzicht gegeven van alle bestuurders van het Groot Waterschap en de inliggende polders vanaf 1857. Het boek is daarmee van groot belang voor de geschiedschrijving van Woerden en omgeving.

Jan van Es, Grenswater; Geschiedenis van het Groot-Waterschap van Woerden, 1226-1995, (Utrecht, 2009), uitgeverij Matrijs, ISBN 978-90-5345-162-5. De verkoopprijs (tot 1 maart)  E 29,95.Te bestellen via www.matrijs.com

 

Onderwijs in Woerden van ca. 1500-1920

onderwijswoerden2.jpgBert Stolwijk is een amateur-historicus die al jarenlang met grote regelmaat op de studiezaal van het RHC te vinden is. Zijn belangstelling voor het onderwijs bracht hem tot een studie naar het onderwijs in Woerden vanaf de 16e eeuw tot 1920. Op dit onderwerp zijn de archieven door hem nauwkeurig uitgeplozen. Het resultaat van zijn onderzoek is nu te boek gesteld. Het 400 pagina's tellende boek heet  "Een goed gevuld pakhuis". De titel verwijst naar een uitspraak van de Woerdense schoolcommissie, die de openbare school in de 19e eeuw een goed gevuld pakhuis noemde "waarin er niet eens op kan worden gelet dat met de handen der kinderen niets onbehoorlijks geschiedt".

In het boek worden alle aspecten van het onderwijs besproken: de stadsschool, het rooms-katholiek en christelijk onderwijs, de Latijnse school, de lesstof, schoolgebouwen, het schoolverzuim, de bewaarscholen, de gegeven vakken enzovoorts. Het is een prachtig boek geworden, dat uitgegeven is in de reeks Stichts-Hollandse Bijdragen van de  Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden.

 

G.G. Stolwijk, "Een goed gevuld pakhuis", ISBN 978-90-814805-1-2

Restauratie waterschapsarchieven

Er worden momenteel archiefbescheiden van de waterschappen Bijleveld en Heycop gerestaureerd. De stukken zijn afkomstig uit het archief van Groot-Waterschap Bijleveld en den Meerndijk met het inliggende waterschap Mastwijk en Achthoven. Genoemde waterschappen lagen in de voormalige gemeenten Harmelen en Linschoten. Daarnaast wordt er gerestaureerd uit het archief van Waterschap Heycop, voorheen genaamd Lange Vliet, gelegen onder Utrecht en Nieuwegein.

In verband met de restauratie-werkzaamheden zijn de nagenoemde inventarisnummers tijdelijk niet te raadplegen.

Unieke fotocollectie over autobussen

autobus.jpgHet RHC heeft de collectie "G. van Oudenallen" in bewaring gekregen. De collectie bevat documentatie en beeldmateriaal over de autobussen, die gemaakt werden in de fabriek van Den Oudsten in Woerden. Onder de vele foto's bevinden zich afbeeldingen van de typen autobussen Rembrandt, Odysee en de feestelijkheden rond de 100.000-ste autobus die werd afgeleverd. De collectie geeft een goede indruk van deze voor Woerden belangrijke onderneming, vanaf de oprichting in 1926 tot het (eerste) faillissement in 1994.

Daarnaast zijn er foto's van een grote beurs van autobussen in Leipzig in de jaren '30 van de vorige eeuw.

Boek over de Weijpoortsemolen in Bodegraven

omslag_molenboek.jpg Op woensdag 28 oktober verschijnt het boek "De Weijpoortsemolen: het verhaal van de enig overgebleven poldermolen rond Bodegraven en Nieuwerbrug". Het boek is geschreven door Leo van der Vlist, de vrijwillige  molenaar van de molen, met medewerking van streekarchivaris Rob Alkemade.

Het 265 pagina's dikke boek is een uitgave van de Historische Kring Bodegraven. Veel informatie is afkomstig uit de archieven van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Bodegraven. Deze archieven worden beheerd door het RHC in Woerden. Het boek is voorzien van veel illustraties en overzichten van molenaars, heemraden en bestuurders van de polder Weijpoort.

Voor meer informatie: www.historischekringbodegraven.nl

 

Opening monumentenroute in Linschoten

wand_linschoten.jpg Op 26 augustus opende burgemeester Jansen van de gemeente Montfoort een monumentenroute in Linschoten. Het is een vervolg van een soortgelijk project dat vorig jaar in het stadje Montfoort is uitgevoerd. Er is een wandelgids samengesteld met historische informatie over de panden in de beschermde dorpsgezicht van Linschoten en op de route naar het Landgoed Linschoten. Bij markante punten in de route "vertelt" ambachtsheer Johan Strick van Linschoten op een luchtige manier iets over de plaatselijke geschiedenis. Daarnaast zijn er ANWB-bordjes gemaakt die bij de diverse monumenten zijn geplaatst. De teksten van zowel de monumentengids als de informatiebordjes zijn door het RHC gemaakt.

De Monumentenroute is te koop bij VVV Montfoort, Het Wapen van Linschoten en de Wereldwinkel Linschoten.   

"Opvallend mooi" Montfoort en Oudewater

Het RHC verleent medewerking aan een tweetal fotowedstrijden, die worden georganiseerd in de gemeenten Montfoort en Oudewater. Het thema is "opvallend mooi". De organisatie is in handen van de Stichting Fotowedstrijd. Iedereen kan met de fotowedstrijden meedoen. De inzendingstermijn van de foto's loopt van 8 juli t/m 22 augustus. Kijk voor meer informatie op de website www.fotowedstrijdmontfoort.nl of fotowedstrijdoudewater.nl  

fotowedstrijd-logo.jpg