Nieuws

NIEUW: Waterschapsbestuurders op de website

 

gemaal_kamerik.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bestuursleden van Kamerik-Teijlingen bij de opening van de schutsluis in Kamerik in 1911)

Het RHC heeft meer dan 1100 waterschapsbestuurders in kaart gebracht en op deze website gezet. De bestuursleden waren werkzaam bij het Groot-Waterschap van Woerden en het Waterschap Bijleveld (onder Harmelen) en alle inliggende waterschappen en polders. Veel van de bestuurders waren zelf boer en direct belanghebbende. Dit gold niet voor de schout en evenmin voor de bestuursleden die op het pluche van de overkoepelende waterschappen zaten. Sommige schouten grossierden in bestuursfuncties bij waterschappen. Burgemeester A. van Loon van Kamerik behoorde met 22 bijbaantjes bij waterschappen tot de koplopers.

De databank is op deze site ondergebracht bij "Streekgenoten". Wij hopen dat u als bezoeker van onze site zelf informatie wilt toevoegen bij de Streekgenoten. De waterschapsbestuurders die nu op de site zijn gezet zijn in functie gekomen na de reglementering van de waterschappen rond 1860 en tot de opheffing van de inliggende polders rond 1975. In de loop van 2010 zal worden gestart met het onderzoek naar de waterschapsbestuurders in de Lopikerwaard.

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden juicht dit project van harte toe. Hoogheemraad Jan Reerink zegt hierover: "Als portefeuillehouder Cultuurhistorie van het waterschap ondersteun ik graag dit initiatief van het RHC. Hiermee komt de geschiedenis van onze voorgangers in de waterschapsbesturen opeens heel dichtbij. Maar andersom komt men, op zoek naar de voorouders, oog in oog te staan met de wondere wereld van schouten, dijkgraven, hoogheemraden en kameraars. Ik wil dan ook iedereen oproepen, de databank Streekgenoten aan te vullen en uit te breiden. Tenslotte, wie het heden wil begrijpen, moet zijn geschiedenis kennen. Met het aanvullen van deze databank leveren we een bijdrage aan het toegankelijk maken van de geschiedenis voor iedereen." 

Geschiedenisboek over het Groot-Waterschap van Woerden

Op 27 november 2009 werd in het Kasteel van Woerden een boek gepresenteerd over de geschiedenis van het Groot-Waterschap van Woerden. Het Groot-Waterschap werd in 1322 opgericht. In 1995 ging het op in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Bij de fusie werd afgesproken de geschiedenis te boek te stellen. Met het boek "Grenswater", geschreven door Jan van Es, is deze belofte - eindelijk - ingelost.

Het boek telt 272 pagina's en is rijk geillustreerd. Aan bod komen onderwerpen als het ontstaan van het waterschap, de bemaling met molens en gemalen door (tot 1975) de inliggende polders en waterschappen en de bestuurlijke geschiedenis. Achterin het boek wordt een overzicht gegeven van alle bestuurders van het Groot Waterschap en de inliggende polders vanaf 1857. Het boek is daarmee van groot belang voor de geschiedschrijving van Woerden en omgeving.

Jan van Es, Grenswater; Geschiedenis van het Groot-Waterschap van Woerden, 1226-1995, (Utrecht, 2009), uitgeverij Matrijs, ISBN 978-90-5345-162-5. De verkoopprijs (tot 1 maart)  E 29,95.Te bestellen via www.matrijs.com

 

Onderwijs in Woerden van ca. 1500-1920

onderwijswoerden2.jpgBert Stolwijk is een amateur-historicus die al jarenlang met grote regelmaat op de studiezaal van het RHC te vinden is. Zijn belangstelling voor het onderwijs bracht hem tot een studie naar het onderwijs in Woerden vanaf de 16e eeuw tot 1920. Op dit onderwerp zijn de archieven door hem nauwkeurig uitgeplozen. Het resultaat van zijn onderzoek is nu te boek gesteld. Het 400 pagina's tellende boek heet  "Een goed gevuld pakhuis". De titel verwijst naar een uitspraak van de Woerdense schoolcommissie, die de openbare school in de 19e eeuw een goed gevuld pakhuis noemde "waarin er niet eens op kan worden gelet dat met de handen der kinderen niets onbehoorlijks geschiedt".

In het boek worden alle aspecten van het onderwijs besproken: de stadsschool, het rooms-katholiek en christelijk onderwijs, de Latijnse school, de lesstof, schoolgebouwen, het schoolverzuim, de bewaarscholen, de gegeven vakken enzovoorts. Het is een prachtig boek geworden, dat uitgegeven is in de reeks Stichts-Hollandse Bijdragen van de  Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden.

 

G.G. Stolwijk, "Een goed gevuld pakhuis", ISBN 978-90-814805-1-2

Restauratie waterschapsarchieven

Er worden momenteel archiefbescheiden van de waterschappen Bijleveld en Heycop gerestaureerd. De stukken zijn afkomstig uit het archief van Groot-Waterschap Bijleveld en den Meerndijk met het inliggende waterschap Mastwijk en Achthoven. Genoemde waterschappen lagen in de voormalige gemeenten Harmelen en Linschoten. Daarnaast wordt er gerestaureerd uit het archief van Waterschap Heycop, voorheen genaamd Lange Vliet, gelegen onder Utrecht en Nieuwegein.

In verband met de restauratie-werkzaamheden zijn de nagenoemde inventarisnummers tijdelijk niet te raadplegen.

Unieke fotocollectie over autobussen

autobus.jpgHet RHC heeft de collectie "G. van Oudenallen" in bewaring gekregen. De collectie bevat documentatie en beeldmateriaal over de autobussen, die gemaakt werden in de fabriek van Den Oudsten in Woerden. Onder de vele foto's bevinden zich afbeeldingen van de typen autobussen Rembrandt, Odysee en de feestelijkheden rond de 100.000-ste autobus die werd afgeleverd. De collectie geeft een goede indruk van deze voor Woerden belangrijke onderneming, vanaf de oprichting in 1926 tot het (eerste) faillissement in 1994.

Daarnaast zijn er foto's van een grote beurs van autobussen in Leipzig in de jaren '30 van de vorige eeuw.

Boek over de Weijpoortsemolen in Bodegraven

omslag_molenboek.jpg Op woensdag 28 oktober verschijnt het boek "De Weijpoortsemolen: het verhaal van de enig overgebleven poldermolen rond Bodegraven en Nieuwerbrug". Het boek is geschreven door Leo van der Vlist, de vrijwillige  molenaar van de molen, met medewerking van streekarchivaris Rob Alkemade.

Het 265 pagina's dikke boek is een uitgave van de Historische Kring Bodegraven. Veel informatie is afkomstig uit de archieven van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Bodegraven. Deze archieven worden beheerd door het RHC in Woerden. Het boek is voorzien van veel illustraties en overzichten van molenaars, heemraden en bestuurders van de polder Weijpoort.

Voor meer informatie: www.historischekringbodegraven.nl

 

Opening monumentenroute in Linschoten

wand_linschoten.jpg Op 26 augustus opende burgemeester Jansen van de gemeente Montfoort een monumentenroute in Linschoten. Het is een vervolg van een soortgelijk project dat vorig jaar in het stadje Montfoort is uitgevoerd. Er is een wandelgids samengesteld met historische informatie over de panden in de beschermde dorpsgezicht van Linschoten en op de route naar het Landgoed Linschoten. Bij markante punten in de route "vertelt" ambachtsheer Johan Strick van Linschoten op een luchtige manier iets over de plaatselijke geschiedenis. Daarnaast zijn er ANWB-bordjes gemaakt die bij de diverse monumenten zijn geplaatst. De teksten van zowel de monumentengids als de informatiebordjes zijn door het RHC gemaakt.

De Monumentenroute is te koop bij VVV Montfoort, Het Wapen van Linschoten en de Wereldwinkel Linschoten.   

"Opvallend mooi" Montfoort en Oudewater

Het RHC verleent medewerking aan een tweetal fotowedstrijden, die worden georganiseerd in de gemeenten Montfoort en Oudewater. Het thema is "opvallend mooi". De organisatie is in handen van de Stichting Fotowedstrijd. Iedereen kan met de fotowedstrijden meedoen. De inzendingstermijn van de foto's loopt van 8 juli t/m 22 augustus. Kijk voor meer informatie op de website www.fotowedstrijdmontfoort.nl of fotowedstrijdoudewater.nl  

fotowedstrijd-logo.jpg

Historische publicaties

  schippers.jpgOp 30 juni verscheen nummer 2 van "Waardevol Woerden", nieuwsbrief over de cultuurhistorie van Harmelen, Kamerik, Woerden en Zegveld. Het RHC verleent hieraan medewerking door in de rubriek "Woerden in stukken" een artikel te schrijven bij een interessant archiefstuk.  In het zojuist verschenen nummer is er aandacht voor het schippersgilde. Dit gebeurt aan de hand van de Ordonnantie van 't Schippersgilde der Stede en Poorterije van Woerden" uit 1668.

In de nieuwe uitgave van Heemtijdinghen (juni 2009), tijdschrijft van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging, verscheen onder meer het artikel De Hollandse Waterlinie en haar gevolgen voor de economie van Oudewater. Hierin beschrijft Nettie Stoppelenburg met name het wel en wee van de lijnbanen en touwslagerijen.

In Bijdragen tot de geschiedenis van IJsselstein Stad en Land (juni 2009), uitgegeven door de Historische Kring IJsselstein,  staat het artikel Huysinge ende erve aen die Plaets. Het beschrijft de geschiedenis van het pand waarin nu de ABN Amro-bank is gevestigd aan de Utrechtsestraat te IJsselstein.

 

Archiefinventaris Bodegraven 1530-1813

Het RHC heeft een nieuwe inventaris het licht doen zien: Inventaris van het archief van het dorpsbestuur van Bodegraven, (1530-1560)-1813. Hierin is het archief beschreven van het schoutambacht Bodegraven, dat het gelijknamige dorp omvatte alsmede een vijftal polders rond Bodegraven. Hoewel de grote dorpsbrand van 1870 een groot deel van het archief van Bodegraven verwoestte, is het hier beschreven oudste deel van het archief zeker wat betreft de jaren 1675-1813 vrij compleet bewaard gebleven. De inventaris is voorzien van een inleiding en een namenlijst van de schouten en secretarissen.

Het archief is belangrijk voor de geschiedschrijving van Bodegraven en omgeving. Wie de inventaris doorbladert ziet tal van onderwerpen de revue passeren: stukken over het bestuur en de ambachtsheerlijkheid, belastingen, de marktveren, de vroedvrouw, verzorging van Franse soldaten en het preken door de plaatselijk predikant. In de inventaris is tevens het oudrechterlijke archief (inclusief dat van de weeskamer) opgenomen. De inventaris geeft daarmee een compleet beeld van het archief dat door de dorpsbestuurders is gevormd.

Op de website is de inventaris van het Schoutambacht Bodegraven te raadplegen via het archievenoverzicht.