Nieuws

Indexen uitgebreid met 55.000 namen

Aan de indexen op de website van het RHC zijn 55.000 records toegevoegd betreffende personen die vermeld staan in bevolkingsregisters en oude notariële akten.

Het gaat om een toevoeging van de persoonsgegevens uit de bevolkingsregisters van

 • Oudewater, 1850-1861
 • Snelrewaard, 1870-1880
 • Woerden 1862-1881

Daarnaast zijn de notariële akten ontsloten van

 • Bodegraven 1875-1905
 • Montfoort 1876-1900

Net zoals de andere indexen op notariële akten uit de 19e eeuw wordt in dit geval niet alleen volstaan met de vermelding van de namen in de akten, maar wordt er ook een korte samenvatting gegeven. Hierdoor zijn de akten niet alleen doorzoekbaar op persoonsnaam, maar ook op de plaatsnamen, beroepen of andere aanduidingen die in de korte inhoudsomschrijving vermeld staan (bijvoorbeeld de term korenmolen of brouwerij) 

10 mei 2011 

Nu nog meer kranten op de website

De kranten op onze website vormen een handige bron om snel historische wetenswaardigheden uit de 20e eeuw te achterhalen. Zij zijn dan ook razend populair.

De belangrijkste krant met lokaal nieuws voor Woerden en omgeving is de Woerdense Courant. De krant gaat - met haar voorlopers - terug tot 1925. Met de recente aanvulling van de periode 1986-1995 is het Woerdense nieuws nu van de periode 1925-1995 digitaal doorzoekbaar. Voor de goede orde wordt hierbij vermeld dat de krant, vooral in het verdere verleden , een ruim verspreidingsgebied kende.

Voorts werden bij het archief van de voormalige gemeente Harmelen jaargangen aangetroffen van De Brug. De Brug was een weekkrant, die werd uitgegeven door de gelijknamige uitgeverij te Vleuten. De eerste uitgave is rond 1966 verschenen. Het verspreidingsgebied omvatte vanouds de plaatsen Vleuten, De Meern, Harmelen en Haarzuilens. De collectie van het RHC loopt van 1982-1994 (jaargang 17-28) en eveneens nu via de website te raadplegen.

26 april 2011

Nieuw deel: Utrechtse parentelen vóór 1650

Genelogische vereniging "Ons Voorgeslacht" heeft deel 2 uitgebracht van Utrechse parentelen voor 1650. De werkgroep bleek nog zoveel informatie te hebben gevonden, dat besloten is om volgend jaar ook nog een deel 3 uit te brengen.

Voor het werkgebied van het RHC is in deze uitgave de publicatie van Nico Plomp en Coen van Wijngaarden het interessantste. Zij schreven over het nageslacht van Gherit Aerntsz. Coern en Clemense Egbertsdr. van de Pol. Zij woonden in de vijftiende eeuw in Blokland onder Montfoort. Hun nageslacht bleef veelal in de omgeving wonen: Montfoort, Oudewater, Woerden.

Wie met zijn of haar stamboom kan aanhaken bij deze parenteel, mag zich via genoemde Clemense Egbertsdochter (van de Pol) afstammeling noemen van de burggraven van Montfoort. 

Voor deze publicatie is veel onderzoek gedaan in het archieven bij het RHC. Het boekwerk is - zolang de voorraad strekt - op onze studiezaal verkrijgbaar voor 20 euro. 

29 maart 2011

 

Restauratie archiefstukken van waterschappen

Vorige week is weer een groot aantal archiefstukken voor conservering en restauratie naar het restauratie-atelier gebracht. De stukken worden in juni 2011 terug verwacht en zijn tot die tijd vanzelfsprekend niet te raadplegen.

De stukken zijn afkomstig uit de archieven van:
 • Groot-Waterschap van Woerden (H094)
 • Waterschap Kortrijk (H038)
 • Waterschap Groot-Houtdijk (H093)
 • Waterschap Kamerik-Mijzijde en ’s-Gravesloot (H097)
 • Meijepolder (H102)
 • Noordzijderpolder (H105)
 • Polder Weijland en De Bree (H117)
In het Archievenoverzicht op deze site staan bij de bovengenoemde archieven de inventarisnummers vermeld van de stukken die in restauratie zijn.

14 februari 2010

Diverse gerestaureerde archieven weer raadpleegbaar

De archiefbescheiden van de oud-rechterlijke, weeskamer en notariële archieven van IJsselstein, diverse waterschapsarchieven en archieven van Montfoort zijn inmiddels gerestaureerd en weer raadpleegbaar!

14 februari 2011

Nieuwe indexen op notariële archieven en bevolkingsregisters

Op de website van het RHC zijn wederom nieuwe toegangen geplaatst. Het meest in het oog springen deze keer de toegangen op de notariële akten van de notarissen van Oudewater en IJsselstein. De akten dateren uit de periode 1876-1905. De toegangen geven niet alleen de naam van de in de akte voorkomende personen, maar ook beknopt informatie over de inhoud ervan. Overigens is de presentatie op de website van de gevonden resulaten uit notariële akten verbeterd, ook voor de indexen die al op de website stonden. 

Daarnaast is er weer een belangrijke stap voorwaarts gezet in de ontsluiting van de bevolkingsregisters uit het gehele werkgebied van het RHC. Hieronder bevindt zich het schippersregister van Reeuwijk. Waar het project zich eigenlijk richt op de periode 1850-1880, verdienen ook de 20e eeuwse gezinskaarten van Willige Langerak een aparte vermelding. De volgende indexen zijn nieuw op de site geplaatst:

 • Barwoutswaarder, bevolkingsregister 1856-1861
 • Lange Ruige Weide, dienstbodenregisters, 1860/61, 1869-1885
 • Lopik, bevolkingsregisters 1862-1880
 • Middelburg, bevolkingsregister 1850-1853.
 • Montfoort, bevolkingsregisters 1850-1859, 1870-1889
 • Oudewater, notariële akten 1876-1905
 • Oukoop, bevolkingsregister 1850-1861
 • Papekop, bevolkingsregisters 1861-1885
 • Reeuwijk, bevolkingsregister 1855-1861
 • Reeuwijk, schippersregister, 1861-1880
 • Rietveld, bevolkingsregister 1850-1861
 • Stein, dienstbodenregister 1860-1869
 • Waarder, bevolkingsregisters 1850-1861
 • Waarder, dienstbodenregister 1850-1861
 • Willige Langerak, gezinskaarten 1923-1942
 • IJsselstein, notariële akten 1876-1905

  19 november 2010

Restauratie archieven van waterschappen en Montfoort

Er is wederom een groot aantal archiefstukken voor conservering en restauratie naar het restauratie-atelier gebracht.  De stukken worden begin 2011 terug verwacht en zijn tot die tijd vanzelfsprekend niet te raadplegen.

De stukken zijn afkomstig uit de archieven van:

 • Waterschap Vleutense Wetering
 • Waterschap Oudegein
 • Waterschap Portengen
 • Waterschap Kortrijk
 • Parochie Montfoort
 • Gerecht Willeskop
 • Stadsgerecht Montfoort

 In het Archievenoverzicht op deze site staan bij de boengenoemde archieven de inventarisnummers vermeld van de stukken die in restauratie zijn.

8 november 2010

Week van de geschiedenis: Polderbestuurders in kaart gebracht

colllegelekdijk.jpgLand en water is het thema van de Week van de geschiedenis (16 tot 24 oktober). Het leek het RHC daarom toepasselijk om op de website extra aandacht te geven aan de mensen die zich met de strijd tegen het water hebben beziggehouden: de polder- en waterschapsbestuurders.

Al eerder dit jaar had het RHC meer dan 1100 waterschapsbestuurders in kaart gebracht en op deze website gezet. Het ging toen om bestuursleden van het Groot-Waterschap van Woerden en het Waterschap Bijleveld (onder Harmelen) en alle inliggende waterschappen en polders.

Deze week zijn hieraan de bestuurders van de waterschappen in de Lopikerwaard toegevoegd. De Lopikerwaard is de streek die door de boek van Herman de Man en teeveeserie  "Het wassende water" direct in relatie wordt gebracht met het werk van de waterschappen. De dijkgraven, hoogheemraden, kameraars, schouten en heemraden uit de Lopikerwaard uit de periode 1860-1975 zijn nu ook op de site ondergebracht bij "Streekgenoten". De databank telt  nu maar liefst 2868 personen.

Wij hopen dat u als bezoeker van onze site zelf informatie wilt toevoegen bij de Streekgenoten. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - aangesloten bij het RHC - juicht dit van harte toe. Hoogheemraad Jan Reerink deed al eerder de oproep aan alle historisch geinteresseerden om de databank aan te vullen met gegevens over de daarin genoemde personen. De informatie over deze waterschapsbestuurders verwijst bovendien naar de bronnen waaruit de gegevens afkomstig zijn: de historische waterschapsarchieven, die iedere werkdag voor een ieder bij het RHC te raadplegen zijn. 

Foto: college van dijkgraaf en hoogheemraden van Lekdijk Benedendams in 1918

14 oktober 2010

Restauratie oud-rechterlijke, weeskamer en notariële archieven IJsselstein

In verband met restauratie-werkzaamheden zijn de volgende archiefstukken uit het oud-rechterlijk archief, het weeskamerarchief en het notarieel archief van IJsselstein uit de periode vóór 1811 vanaf 9 september 2010 niet beschikbaar:

De IJsselbode op de website

erfgoed_oudewater.jpgOp vrijdag 20 augustus werd in het "Kunsthuis" te Oudewater gevierd dat de IJsselbode op deze website is te raadplegen. Het project is financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Cultureel Erfgoed Oudewater.

Kranten vormen een belangrijke bron voor de geschiedschrijving. In de laatste jaren worden veel kranten gedigitaliseerd en fulltext doorzoekbaar gemaakt. Dat maakt het voor een ieder eenvoudig om iets over het verleden uit te zoeken. Via deze website is nu ook de IJsselbode uit de periode 1952-1999 te raadplegen.

presentatie_ijsselbode_2.jpg

De IJsselbode is opgericht in 1952. Vanouds rekende men de IJsselstreek tussen Haastrecht en Montfoort tot het verspreidingsgebied met in het hart daarvan Oudewater. De originele kranten berusten bij uitgever Heno.

Wie overigens krantenberichten uit de omgeving van Oudewater zoekt van vóór de oprichting van de IJsselbode, kan ook op deze site terecht. De Woerdense kranten kenden in het verleden namelijk een groter verspreidingsgebied, dat zich uitstrekte tot in de Lopikerwaard. 

De IJsselbode is een belangijke aanvulling op de website van het RHC. Het RHC is de genoemde stichting en uitgever Heno dan ook erkentelijk voor de medewerking aan het project.

 

 

(Foto van de officiële presentatie van de IJsselbode op de website)

 

20 augustus 2010